تأمین نیروی انسانی برای سکوهای حفاری دریایی

Kish Cylinder Drilling Company
Completion of the project: 1396