خدمات HSE

خط مشي بهداشت، ايمني و زيست محيطي
شركت كندوكاو انرژي پارس KEP-CO

فعاليت ما در عرصه طراحي و مهندسي، تامين تجهيزات حفاري (EPD) به صورت پيمانكار عمومي (GC) و مديريت پيمان (MC) پروژه هاي نفت، گاز مي باشد .
فلسفه ما تعالي بهداشت، ايمني و حفظ محيط زيست بعنوان ارزش محوري شركت مي باشد . همراه با مشتريان، پيمانكاران، تامين كنندگان در اين چشم انداز سهيم هستيم كه بگونه اي عمل نمائيم تا كسي آسيب نبيند. اصول اين خط مشي كه در چهارچوب اهداف خرد و كلان شركت مي باشد به شرح ذيل است:
• انطباق با قوانين و مقررات و الزامات مرتبط با HSE
• شناسائي  مخاطرات  (Hazards)  و ارزيابي  ريسك  (Risk Assessment)  و شناسائي و ارزيابي جنبه هاي زيست  محيطي           (Environmental Aspects) مرتبط با فعاليتهاي كسب و كار ، كنترل و كاهش اثرات آنها بمنظور جلوگيري از آلودگي و حذف مخاطرات.
• ارتقاء درك و اجراي نقش ها و مسئوليت هاي كاركنان در HSE از طريق آموزش آنان
• تعريف مكانيسم ارتباط با گروه هاي ذينفع ( كاركنان، مشتريان، پيمانكاران، تامين كنندگان و عموم مردم) و ايجاد چشم اندازي مشترك در HSE
ترديدي نيست كه كاركنان تعهد خود را به فرآيند HSE با رعايت دستورالعمل ها و الزامات در خلال انجام وظايف كاري بطور وضوح به اثبات مي رسانند .
تعهد شركت به بهداشت، ايمني و حفظ محيط زيست (HSE) و اين خط مشي قطعي است و در تمام ابعاد شركت علاوه بر الزام يك امر اخلاقي است و با اجراي برنامه هاي طراحي شده در قالب يك نظام مديريت كاملا مدون و جامع، ايمني و سلامت كاركنان، پيمانكاران، عموم مردم، مشتريان شركاء و حفظ محيط زيست تامين مي شود .
استقرار نظام مديريت بهداشت، ايمني و زيست محيطي (HSE-MS) مبتني بر استاندارد هاي ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 طراحي شده است .
ويرايش اين خط مشي بعد از مميزي HSE در جلسات بازنگري مديريت انجام مي پذيرد و در مبادي ورودي در اختيار عموم قرار مي گيرد .

اين شركت مبتكر تشكيل اولين كلاسها و دوره هاي HSE در كشور مي باشد، همچنين در اولين همايش HSE نيز فعاليت محوري و پشتيباني مؤثر داشته است .

محمود شريفيان         
رئيس هيئت مديره و مدير عامل

 

.