خط مشي نظام كيفيت

 

شركت كندوكاو انرژي پارس (KEP-Co) با داشتن سابقه درخشان و با بهره گيري از نيروي انساني آموزش ديده و مجرب در قالب يك بنگاه اقتصادي و با رعايت اصول فني، ايمني و كيفي در امور طراحي و مهندسي و تأمين تجهيزات و حفاري (EPD) پروژه هاي نفت و گاز فعاليت مي كند.
اين شركت باور دارد كه لازمه خدمت در عرصه سازندگي با حضوري گسترده تر در پروژه هاي ملي و بكارگيري ابزار نوين مديريت امكان پذير است. از اينرو استقرار سيستم مديريت كيفيت (QMS) منطبق با استاندارد 2008: ISO9001 را در كليه سطوح سازمان ابلاغ نموده و آن را لازم الاجرا دانسته و الزامات قانوني و همچنين بهبود مستمر و اثربخشي سيستم كيفيت را الزامي مي داند و رئوس كلي خط مشي خود را به شرح زير اعلام مي دارد

- آموزش مستمر و مدوام به منظور رشد مهارتهاي كاركنان
- بهره گيري از خلاقيت ها، نوآوريها و مشاركت كاركنان
- پايش و اندازه گيري اهداف كيفي و مخاطرات
- اجراي پروژه ها در چهارچوب برنامه زمانبندي و سطح كيفي مورد انتظار
- تأمين اقلام و تجهيزات كارآمد مناسب با نياز پروژه ها
لذا موارد زير جهت اجراي خط مشي و بالابردن كيفيت در شركت ابلاغ ميگردد:
1. براي اجراء و استقرار نظام مديريت كيفيت نماينده مدير عامل انتخاب شده است كه موظف مي باشد و در هر مرحله از اجراء استقرار سيستم مراتب را گزارش مي نمايد.
2. كاركنان با توجه به اين خط مشي، آنرا همراه با الزامات مديريت كيفيت در تمام مراحل كار خود مد نظر قرارداده و رعايت نمايند.
3. اين خط مشي در بازنگري مديريت مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار مي گيرد.

با تشكر          
محمود شريفيان     
رئيس هيئت مديره و مدير عامل

 

.