پايش زيست محيطي ميدان گازي کيش

 

اندازه گيري و پايش پارامترهاي محيطي و زيست محيطي چاه دريائي، توصيفي-  تحديدي ، كيش-3
خلیج فارس (جنوب غربي جزیره کیش)  

زيست بوم خليج فارس (Persian Gulf) یکی از مهمترين حوزه هاي زايش انرژي هاي هيدروكربوري دنيا  محسوب شده و از سوي ديگر به عنوان يك زيست  بوم شاخص با تنوع  گونه اي منحصر به فرد بوده و به مثابه  يكي از سرمايه هاي عظيم  ملي محسوب مي شود. لهذا لزوما مي بايستي هرگونه بهره برداري از منابع انرژي ، نفت وگاز  اين اكوسيستم ،  در قالب فعاليتهاي اكتشاف وبهره برداري با حفظ استانداردها و ضوابط زيست محيطي (Environmental  Standards for Offshore Drilling) مورد توجه قرار گيرد. چاه دريايي توصيفي-تحديدي كيش -3 درجنوب غربی جزیره کیش واقع بوده و از منابع گازی میدان کیش بهره برداری خواهد نمود. چاه مذکور داراي عمقي معادل 4570متر بوده ومتشكل از دومخزن در تشکیلات زمین شناسی كنگان و دالان بالائي مي باشد .چاه موصوف شامل دو نوع گاز معمولي و ميعان بوده و طي عمليات حفاري دريايي موفقيت آميز، در عمق 3990 متري به مخزن گاز رسيد. به همین لحاظ از طرف سازمان محیط زیست مقرر گرديده ، تاطي یک برنامه عملياتي مدون ، نمونه برداری ، از محیط اطراف آن صورت گیرد. تا از اين رهگذر نتایج آن در برنامه های پایش متعاقب مورد استفاده قرار گرفته و شرايط زيست محيطي پيرامون محدوده عمليات حفاري این چاه درمراحل قبل وبعد از ورود به مخزن گازي انجام شده ومقایسه آن به منظور شناخت منابع آلاينده احتمالي در اثر فعاليت حفاري مشخص شود.

 به این منظور تعداد  پنج ایستگاه نمونه برداری در اطراف چاه صدر الذكر در نظر گرفته شد و برخی از پارامترهای شاخص محیطی شامل درجه حرارت، چگالی، اکسیژن محلول، شوری ، پ هاش((pH، میزان کدورت، کلروفیل آ (Chlorophyll -A)، و همچنین آلاینده های شاخص فعالیتهای نفتی از قبیل فلرات سنگین، میزان کل هیدرو کربن های نفتی (TPH) و مواد آروماتیک نفتي (TAH) مد نظر قرار گرفت. بررسی موجودات بنتوزی (کفزیان درشت) بستر دریا  نیز به منظور  پایش زیستی شرایط زیست محیطی با کاربرد مقايسه شرايط در دو مرحله) قبل وبعد از ورود به مخزن گازي و اتمام عمليات)  انجام شد.

نتایج حاصل ازنمونه برداریها ي انجام شده ، و مقایسه وضعیت محیط در دو فاز متفاوت زمانی مويد آن است ، كه میزان غلظت آلاینده هاي زيست محيطي  در هردو مقطع زماني کمتر از میزان استانداردهای جهانی) مانند استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا-EPA) واستانداردهای منطقه ای بوده و عملیات حفاری و آلودگیهای ناشی از آن تأثیری بر محیط زیست اطراف چاه نداشته است.

 

كارفرما : شركت مهندسي وتوسعه نفت   

                                                         

 مشاور :  شركت كندو وكاو انرژي پارس  

                                                          

مدير پروژه : مهندس محمود شريفيان

همكاران  تيم برنامه ريزي – تحقيق وتلفيق :

1-دكتر محمدرضا فاطمي

2-دكتر منصور شريفيان

3-مهندس  علي قاسم باقري

4-مهندس علي اكبر سپهر

5-مهندس يداله قدوسي

6-مهندس  محمد سعيد سنجاني

7-مهندس ابراهيم زارعي

8- مهندس فربد  چهرزاد

             عمليات نمونه برداري رسوبات وكفزيان

           

اندازه گيري فاكتورهاي فيزيكي وشيميايي آب با استفاده از دستگاه CTD 

  

 

.