طرح آموزشي پرسنل سكوي نفتي سلمان

در سال 1383 شركت كندوكاو انرژي پارس در مناقصه اي كه براي برگزاري 153 دورة آموزشي برگزار شده بود. برنده اعلام گرديد.
اين دوره ها در سه گروه كلي به شرح زير مي باشد:


• Formal Training
• On the Job Training
• Vendor Training

 

 

.