دوره آموزشي مهارتهاي حفاري پيشرفته(ADT)

شركت كندوكاو انرژي پارس با داشتن سابقه آموزشهاي بين المللي در سال 1383 مسئوليت اجراي دوره ADT را براي مهندسين صنعت نفت در جزيره كيش به عهده گرفت.
مديران ارشد و مهندسين شركت نفت فلات قاره ‍‍، مديريت اكتشاف و توليد ،شركت نفت مناطق مركزي ايران ، شركت پترو ايران و كارمندان برخي از شركتهاي خصوصي در اين دوره شركت داشتند.

اين دوره با همكاري كادر آموزشي و اساتيد با تجربه شركت كندوكاو انرژي پارس و مؤسسه تكنولوژي South Alberta (دانشگاه SAIT كانادا) برگزار گرديد.
طي اين دوره در مدت يك ماه ، چهار سميناريك هفته اي با عناوين زير برگزار گرديد :
 

• Advanced Drilling Techniques (ADT) general course
• Underbalance Drilling
• Directional Drilling
• HSE and Drilling Project Management

.