مطالعه وضعيت تاسيسات نفتي واقع در حوضچه درياچه سد گتوند

با احداث سد گتوند در منطقه نفتي مسجد سليمان ، سه چاه توليدي ميدان لالي و يک چاه توليدي ميدان کارون به زير آب فرورفته و خطوط لوله و بخشي از تاسيسات دو چاه ديگر و راههاي دسترسي بدانها مغروق خواهند شد و ضمن آن با قطع ارتباط چاههاي شمال و جنوب درياچه سد اختلالاتي در توليد گاز همراه ميدان کارون و بهره برداري از چاههاي بنگستاني پديد خواهد آمد.

به اين جهت مطالعه وضعيت موجود تاسيسات نفتي موجود، برنامه ريزي جهت بستن و ايمن سازي چاههاي توليدي و احداث تاسيسات جايگزين نفتي از سوي وزارت نيرو به شرکت کند وکاو انرژي پارس محول گرديد.
کند و کاو انرژي پارس درطول اين قرارداد مشاوره ، ضمن انجام بررسيهاي دقيق در خصوص وضعيت سد و تاسيسات نفتي موجود در ميادين لالي و کارون، خسارتهاي دقيق ناشي از حوضچه سد را مشخص نمود.
کارشناسان اين شرکت همچنين با مطالعه جامع توليد مخزن و تعيين برنامه توليدميادين لالي و کارون ،ضمن بررسي گزينه هاي موجود ، بهترين روش توليد مجدد از اين ميادين و اقتصادي ترين روش ممکن انتقال نفت و گاز شمال مخزن به واحدهاي بهره برداري را پيشنهاد نمودند.

کند وکاو انرژي پارس در اين پروژه با انجام دقيق محاسبات شبيه سازي فرآيند و هيدروليک،همچنين طراحي پايه کليه تاسيسات سطح الارضي مورد نياز و خطوط لوله انتقال را به انجام رسانده است.
برنامه کندوکاو انرژي پارس در اين پروژه شامل بستن و ايمن سازي چاههاي مغروق و مطالعات جامع ايمني ، تحليل ريسک و ملاحظات زيست محيطي اجراء پروژه شده است.
طرح پيشنهادي کندوکاو انرژي پارس سبب کاهش 50 درصدي در هزينه هاي احداث تاسيسات جايگزين شده و نيزايمني بيشتر و صيانت بيشتر محيط زيست را در بر داشته است. پيشنهاد کند وکاو انرژي پارس مورد تصويب وزارت نيرو و نيز موافقت شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته واجرا آن در دست بررسي مي باشد.پروژه مذکور آخرين مراحل خود را طي مي کند.

 

 

.