اجراء دوره هاي آموزشي ، تخصصي مهندسين و نيروهاي فعال سكوي سروش و نوروز

شركت كندوكاو انرژي پارس با همكاري شركت شل در خصوص آموزشهاي سكو هاي نفتي سروش و نوروز دوره هايي در زمينه آموزش وانتقال تكنولوژي برگزار كرد.
اين دوره ها با همكاري دانشگاه صنعتي شريف و با شركت عده اي از پرسنل شركت متن و فلات قاره ايران در زمستان 1382 در جزيره كيش اجرا شد.

اين برنامه آموزشي شامل دوره هاي زير مي باشد:

• Process Control
• Multiphase Flows
• Process Engineering

 

.