دپارتمان آموزش

خلاصه اي از تعهدات آموزشي شركت كند و كاو انرژي پارس
آموزش براي رشد و توسعه اقتصادي شركت كند وكاو انرژي پارس بصورت روز افزون، مانند يك عنصر حياتي به شمار مي آيد. نه تنها براي كارمندان شركت، بلكه براي اعضاء و كارمندان كارفرما و شركت هاي همكار در هر پروژه مورد نياز مي باشد.
آموزش تنها يك واژه بدون ارتباط با متن اصلي فعاليت هاي شركت نيست.
اهميت آموزش در تيم مديريتي شركت كند وكاو انرژي پارس به خوبي شناخته شده و همانند ساير مديريت ها مورد توجه   مي باشد.
آموزش ما يك فرآيند طراحي شده به منظور پيشرفت و توسعه توانايي هاي فردي بوده و نيازهاي حال و آينده سازمان را جوابگو مي باشد.

خلاصه اي از سر فصل هاي آموزشي
بخشي از تعهدات ما براي آموزش، شامل تمامي كاركنان و كارمندان كارفرمايان و شركت هاي همكار در هر پروژه اي كه به  اين شركت واگذار مي شود به شرح زير مي باشد:


ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)
مديريت
- مديريت ريسك
- مديريت زمان
- مديريت بحران

مهندسي شيمي
- تركيبات گل حفاري
- رئولوژي گل حفاري
- ساخت گل حفاري

مهندسي حفاري
- بهبود حفاري با پيشرفت حفاري
- انتخاب منابع انساني واجد شرايط ولايق
- تكنيك هاي پيشرفته گل حفاري
مهندسي الكترونيك
مهندسي مكانيك
مهندسي زمين شناسي

- بازديد ميداني در منطقه خشكي
- بازديد ميداني در دريا
- بازديد از دكل حفاري دريايي
- بازديد از دكل حفاري شناور و نيمه شناور
- انجام كليه عمليات دريايي

زمين شناسي
- زمين شناسي ناحيه اي(سر چاه)
- پالئونتولوژي ( فسيل هاي كوچك ، فسيل هاي بزرگ)
- آزمايش ساق مته
- تجزيه و تحليل مغزه ها
- تجزيه و تحليل نمودارهاي الكتريكي چاه ها
- تكتونيك
- مطالعات رسوب شناسي

نمودار گل حفاري
- ليتولوژي
- مسير خطوط گل و تشكيلات پمپ گل حفاري
مهندسي بهره برداري
مهندسي مخزن

تعميرات
- تعميرات قسمت هاب بدنه دكل حفاري
- تعميرات وسايل سرچاهي
- تعميرات وسايل درون چاهي

چگونگي نيازسنجي آموزشي
- اين نيازها با توجه به اهداف كلي شركت كند و كاو انرژي پارس ، كارفرماي پروژه ها و نيازهاي خاص افراد در هر پروژه قابل تشخيص مي باشد.
- آموزش به صورت هميشگي در دستور جلسات هر پروژه مطرح مي باشد.

چگونگي تامين منابع براي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي
- هر ساله بودجه اي براي آموزش اختصاص داده مي شود، اين بودجه براي فراهم آوردن و انجام تمامي آموزشهاي مورد نياز، در نظر گرفته مي شود.
چگونگي ارزيابي تاثيرگذاري آموزش انجام شده:
گزارش تمامي آموزشهايي كه انجام شده ، توسط كساني كه مسئول انجام آن آموزشها هستند، به شركت كند و كاو انرژي پارس داده مي شود. مطالب آموزشي هر يك از دوره ها ي آموزشي به صورت استاندارد هاي مشخص (در قالب جزوات آموزشي) در شركت كند وكاو انرژي پارس تدوين مي شود و در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. چنانچه در دروه اي آموزش بعمل آمده انتظارات را برآورده نسازد، با عوامل دوره آموزشي در مورد مفاد دوره نشستي برگزار مي شود و موارد مورد بررسي قرار مي گيرد.

مدير آموزش     

files/departeman.pdf

.