دپارتمان اكتشاف و استخراج

 

خلاصه اي از فعاليتهاي اكتشاف و استخراج شركت كند و كاو انرژي پارس 

شركت شركت كندوكاوانرژي پارس داراي زبده ترين نيروي انساني در بخش اكتشاف هيدروكربوري مي باشد كه متشكل از باز نشستگان شركت نفت و نيروهاي جوان است.

امور اكتشاف در اين شركت متشكل از سه بخش اصلي زير مي باشد:

1- زمين شناسي سطح الارضي شامل:

  • چينه شناسي و فسيل شناسي
  • تكتونيك و كاني شناسي

2- زمين شناسي تحت الارضي شامل:

  • تهيه برنامه پيش بيني زمين شناسي چاه جهت تعيين نقاط لوله جداري و رأس سازندها
  • شناسايي و تفسير سنگ شناسي و فسيل شناسي چاه و محيط رسوبي آن
  • تعيين نقاط هيدروكربوردار و تغيير نمودارها و انتخاب مقاطع بهره ده براي مشبك كاري و آزمايشات چاه و تخمين توليد روزانه آينده
  • تهيه گزارش تكميلي نهايي از چاه حفاري شده

3- مهندسي نفت و مخزن شامل:

  • پتروفيزيك وتفسير نمودارها از لحاظ نوع سنگ و تخلخل و نفوذ پذيري و نوع سيالات مخزن (از قبيل آب نمك، گاز، نفت و سرانجام تعيين سطح تماس گاز و نفت و نفت و آب شور.
  • بهره برداري از ميادين كه با كمك شركت هاي تخصصي و زير نظر امور اكتشاف انجام مي گيرد. 

واحد اكتشاف و استخراج

 

.